VNHN: Năng lượng nguyên tử đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội

1086