Văn bản pháp quy

Trích yếu

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Luật Năng lượng nguyên tử18/2008/QH1203/06/2008Quốc hội
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử07/2010/NĐ-CP25/01/2010Chính phủ
Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử107/2013/NĐ-CP20/09/2013Chính phủ
Nghị định quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ người đi đào tạo trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử124/2013/NĐ-CP14/10/2013Chính phủ
Nghị định quy định về tổ chức hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ213/2013/NĐ-CP20/12/2013Chinh phủ
Quyết định ban hành Quy chế phát hiện, xử lý nguồn phóng xạ nằm ngoài sự kiểm soát146/2007/QĐ-TTg04/09/2007Thủ tướng Chính phủ
Quyết định thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng An toàn hạt nhân quốc gia446/QĐ-TTg07/04/2010Thủ tướng Chính phủ
Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết phát triển, ứng dụng bức xạ trong nông nghiệp đến năm 2020775/QĐ-TTg02/06/2010Thủ tướng Chính phủ
Quyết định ban hành Quy chế Hoạt động kiểm soát hạt nhân45/2010/QĐ-TTg14/06/2010Thủ tướng Chính phủ
Thông tư quy định yêu cầu về an toàn hạt nhân đối với địa điểm nhà máy điện hạt nhân 28/2011/TT-BKHCN28/10/2011Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư Quy định nội dung Báo cáo phân tích an toàn trong hồ sơ phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân08/2014/TT-BKHCN26/05/2014Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư hướng dẫn thủ tục kiểm tra và thủ tục thanh tra an toàn hạt nhân trong quá trình khảo sát đánh giá địa điểm nhà máy điện hạt nhân20/2013/TT-BKHCN06/09/2013Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư quy định việc áp dụng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật về an toàn hạt nhân trong lựa chọn địa điểm thiết kế, xây dựng, vận hành, tháo dỡ tổ máy điện hạt nhân21/2013/TT-BKHCN12/09/2013Bộ Khoa học và Công nghệ