Văn bản chỉ đạo, điều hành

Số/Ký hiệu

Ban hành

Nội dung trích yếu

148/VNLNT-KHQLKH26/3/2018Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và Dự toán ngân sách nhà nước 2019, 03 năm 2019 -2021

919/QĐ-VNLNT09/9/2016Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam