Ứng dụng năng lượng nguyên tử trong y học

99

Các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng năng lượng nguyên tử trong các lĩnh vực đã và đang trở nên thông dụng hơn tại Việt Nam. Trong y học, ứng dụng năng lượng nguyên tử trong điều trị bệnh đã được ứng dụng từ khá sớm.