Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ do Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam đề xuất đặt hàng bắt đầu thực hiện từ năm 2019

    1134

    Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam thông báo Danh mục nhiệm vụ KHCN tuyển chọn năm 2019 để các tổ chức, cá nhân biết tham gia tuyển chọn theo các quy định hiện hành (danh mục nhiệm vụ KHCN được đăng trên Trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ và của Viện NLNTVN tại địa chỉ: http://www.most.gov.vn và https://www.vinatom.gov.vn)

     

    Tải về: