Thông báo kết quả Tuyển dụng viên chức (vòng 1) tại các đơn vị thuộc Viện NLNTVN

  792

  Thông tin chi tiết tại các File đính kèm sau:

  Khối Cơ quan Viện NLNTVN

  Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội

  Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân

  Viện Công nghệ xạ hiếm

  Viện Nghiên cứu hạt nhân

  Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp

  Trung tâm Hạt nhân TP.HCM

  Trung tâm Đánh giá không phá hủy

  Trung tâm Đào tạo hạt nhân