Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ hạt nhân số 60

302

Tạp chí Khoa học và Công nghệ hạt nhân là tạp chí xuất bản hàng quý của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, cung cấp cho độc giả thông tin về các hoạt động khoa học và công nghệ trong lĩnh vực hạt nhân ở trong nước và quốc tế.

 

Xem Online

1- Ảnh hưởng của phân bón lá vi lượng bổ sung chitosan và xanthan chiếu xạ đến năng suất, chất lượng cải bắp

NGUYỄN VĂN BÍNH, DƯƠNG KIM THOA, LÊ THỊ MINH LƯƠNG, TRẦN MINH QUỲNH

7- Ảnh hưởng của chitosan khối lượng phân tử thấp đến sự sinh trưởng và phát triển của một số loại rau

NGUYỄN VĂN BÍNH, NGUYỄN THỊ THƠM, HOÀNG ĐĂNG SÁNG, TRẦN BĂNG DIỆP, TRẦN XUÂN AN, TRẦN MINH QUỲNH

12- Các đặc trưng tính chất của hydrogel chứa NPK thu được từ acid acrylic và cacboxy-methyl cellulose bằng kỹ thuật ghép bức xạ

NGUYỄN TRỌNG HOÀNH PHONG, NGUYỄN DUY HẠNG, NGUYỄN TẤN MÂN, NGUYỄN MINH HIỆP, LÊ HỮU TƯ, LÊ XUÂN CƯỜNG, LÊ VĂN TOÀN, TRẦN THỊ TÂM, PHẠM BẢO NGỌC, VŨ NGỌC BÍCH ĐÀO

19- Nghiên cứu chế tạo nano selen/oligochitosan bằng phương pháp chiếu xạ gamma Co-60 và khảo sát độ ổn định

NGUYỄN NGỌC DUY, ĐẶNG VĂN PHÚ, LÊ ANH QUỐC, NGUYỄN THỊ KIM LAN, CAO VĂN CHUNG, NGUYỄN QUỐC HIẾN, TRẦN THỊ THU NGÂN

25- Giới thiệu tổng quan về nền nông nghiệp hữu cơ và khả năng ứng dụng năng lượng nguyên tử

NGÔ KIỀU OANH 

31- Định hướng phát triển nông nghiệp hữu cơ ở Việt Nam

CAO ĐÌNH THANH

 

TIN TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

 

37- Viện NLNT Việt Nam làm việc với các đơn vị liên quan để thúc đẩy ứng dụng NLNT trong lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ

38- Viện Công nghệ xạ hiếm làm việc với các chuyên gia nước ngoài trong khuôn khổ Hội nghị Khoa học và công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 13

40- Hội nghị Khoa học và công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 13 (VINANST 13)