Lịch sử phát triển

26/4/1976: Thành lập Viện Nghiên cứu hạt nhân (Đà Lạt) trực thuộc Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước

(theo Quyết định số 64-CP ngày 26/4/1976 của Hội đồng Chính Phủ)

 

23/2/1979: Thành lập Viện Nghiên cứu hạt nhân (trên cơ sở tổ chức của Viện hạt nhân Đà Lạt) và đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ

(theo Nghị định số 59-CP ngày 23/2/1979 của Hội đồng Chính phủ)

 

20/3/1984:  Khánh thành công trình khôi phục và mở rộng Lò phản ứng Đà Lạt – đưa lò phản ứng vào vận hành

 

11/6/1984:  Đổi tên Viện Nghiên cứu hạt nhân thành Viện Năng lư­ợng nguyên tử Quốc gia đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

(theo Nghị định 87-HĐBT ngày 11/6/1984 của Hội đồng Bộ trưởng)

 

11/3/1986: Thành lập Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội

(theo Quyết định số 43/QĐ ngày 11/3/1986 của Viện Năng lượng nguyên tử Quốc gia)

 

21/01/1991:  Thành lập Viện Công nghệ Xạ hiếm và Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân

(theo Quyết định số 18-CT, ngày 21/01/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng)

 

22/7/1991:  Khánh thành Cơ sở Chiếu xạ Hà Nội

 

11/6/1991:  Thành lập Trung tâm Hạt nhân Thành phố Hồ Chí Minh

(theo Nghị định số 87/NĐ-HĐBT ngày 11/6/1984 của Hội đồng Bộ trưởng)

 

13/9/1993:  Đổi tên Viện Năng l­ượng nguyên tử Quốc gia thành Viện Năng l­ượng nguyên tử Việt Nam trực thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ)

(theo Nghị định số 59/CP ngày 13/9/1993 của Chính phủ)

 

26/2/1998:  Khánh thành Cơ sở Chiếu xạ Thành phố Hồ Chí Minh

 

14/2/2000:  Thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai công nghệ bức xạ

(theo quyết định số 159/QĐ-BKHCNMT, ngày 14/2/2000 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường)

 

06/5/2002: Thành lập Công ty Ứng dụng và Phát triển công nghệ trực thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam theo quyết định số 25/2002/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Ngày 20/9/2013, Công ty Ứng dụng và Phát triển công nghệ đổi tên thành Công ty TNHH MTV Ứng dụng và Phát triển công nghệ trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ theo quyết định số 2909/QĐ-BKHCN.

 

17/4/2007: Thành lập Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp

(theo Quyết định số 591/QĐ-BKHCN ngày 17/04/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

 

26/8/2008: Thành lập Trung tâm Đánh giá không phá hủy

(theo Quyết định số 1850/QĐ-BKHCN ngày 26/8/2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

 

02/12/2010: Thành lập Trung tâm Đào tạo hạt nhân

(theo Quyết định số 2700/QĐ-BKHCN ngày 2/12/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

 

06/01/2016: Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam là tổ chức sự nghiệp khoa học công nghệ hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

(theo Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 06/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ)