Lịch sử phát triển

26/4/1976 Thành lập Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt

23/2/1979  Thành lập Viện Nghiên cứu hạt nhân

20/3/1984  Khánh thành công trình khôi phục và mở rộng Lò phản ứng Đà Lạt – đưa lò phản ứng vào vận hành

11/6/1984  Đổi tên Viện Nghiên cứu hạt nhân thành Viện Năng lư­ợng nguyên tử Quốc gia

21/1/1991  Thành lập Viện Công nghệ Xạ hiếm và Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân

22/7/1991  Khánh thành Cơ sở Chiếu xạ Hà Nội

11/6/1991  Thành lập Trung tâm hạt nhân Thành phố Hồ Chí Minh

13/9/1993  Đổi tên Viện Năng l­ượng nguyên tử Quốc gia thành Viện Năng l­ượng nguyên tử Việt Nam

26/2/1998  Khánh thành Cơ sở Chiếu xạ Thành phố Hồ Chí Minh

14/2/2000  Thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai công nghệ bức xạ

22/3/2002  Thành lập Công  ty Ứng dụng và Phát triển công nghệ

17/4/2007  Thành lập Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp

26/8/2008  Thành lập Trung tâm Đánh giá không phá hủy

8/12/2010  Thành lập Trung tâm Đào tạo hạt nhân

6/01/2016  Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam là tổ chức sự nghiệp khoa học công nghệ hạng đặc biệt.