Hội nghị quốc tế về biến đổi khí hậu và vai trò của điện hạt nhân

97
International Conference on Climate Change and the Role of Nuclear Power

Isn’t it time we talked about nuclear power and climate change? Nuclear power provides 1/3 of the world’s low carbon energy. That’s like taking 400 million cars off the road EVERY YEAR.

Người đăng: International Atomic Energy Agency (IAEA) vào Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2019
Không phải đã đến lúc chúng ta nói về điện hạt nhân và biến đổi khí hậu rồi hay sao?
Điện hạt nhân cung cấp 1/3 lượng điện carbon thấp trên thế giới. Điều đó tương đương với việc “dọn” được 400 triệu chiếc ô tô ra khỏi đường phố mỗi năm.