Điện hạt nhân trên thế giới và những đề xuất phù hợp thực tiễn tại Việt Nam

48