Trang chủ Cơ cấu tổ chức Ban Kế hoạch và Quản lý khoa học

BAN LÃNH ĐẠO

Trưởng Ban

TS. Phạm Quang Minh

Tel: 024.39410991

E-mail:  minhpq64@gmail.com

Phó Trưởng ban

TS. Hoàng Sỹ Thân

Tel: 024.39412772

E-mail: hsthan@vinatom.gov.vn

Phó Trưởng ban

ThS. Nguyễn Thị Định

Tel: 024. 39423638

E-mail: ntdinhvinatom@gmail.com

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

 

1. Giúp Viện trưởng nghiên cứu xây dựng chính sách, phương hướng chiến lược phát triển năng lượng nguyên tử, các chương trình, đề tài dự án đầu tư lớn để phát triển ngành năng lượng nguyên tử. Tổ chức tư vấn, kiểm định, đánh giá các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của Viện theo phân cấp…

2. Tham gia nghiên cứu xây dựng các dự án, văn bản pháp quy về năng lượng nguyên tử trình cấp trên phê duyệt.

3. Giúp Viện trưởng xây dựng kế hoạch khoa học công nghệ ngắn hạn và dài hạn, kế hoạch tài chính của Viện.

4. Giúp Viện trưởng quản lý các nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp, các hợp đồng nghiên cứu, dịch vụ khoa học kỹ thuật.

5. Giúp Viện trưởng quản lý tài chính trong Viện Năng lượng nguyên tử Việt  Nam và thực hiện nhiệm vụ tài chính cấp II.

6. Thực hiện hoặc phối hợp với các đơn vị triển khai kế hoạch đầu tư tăng cường trang thiết bị và quản lý vật tư, trang thiết bị của Viện.

7. Thống kê và đánh giá các hoạt động khoa học công nghệ trong toàn Viện.

8. Thực hiện nhiệm vụ thông tin đại chúng, thông tin khoa học công nghệ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. Thực hiện xuất bản  các ấn phẩm, bản tin, tài liệu khoa học của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam.

9. Giúp Viện trưởng xây dựng và quản lý website của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam.

10. Tổ chức và quản lý công tác đào tạo chuyên môn và đào tạo sau đại học.

11. Giúp Viện trưởng tổ chức và quản lý hoạt động tài chính của các đơn vị sự nghiệp có thu trong toàn Viện.

12. Quản lý nhân sự và tài sản của Ban theo các quy định của Nhà nước.

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE