Trang chủ Cơ cấu tổ chức Ban Kế hoạch và Quản lý khoa học

BAN LÃNH ĐẠO

Trưởng ban

TS. Hoàng Sỹ Thân

Tel: 024.39412772

E-mail: hsthan@vinatom.gov.vn

Phó Trưởng ban

ThS. Nguyễn Thị Định

Tel: 024. 39423638

E-mail: ntdinhvinatom@gmail.com

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

 

  1. Nghiên cứu xây dựng các chương trình, đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ, dự án đầu tư tăng cường trang thiết bị để phát triển ngành năng lượng nguyên tử. Xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ, kế hoạch bảo vệ môi trường trung hạn, hàng năm và dự toán thu chi ngân sách nhà nước hàng năm.
  2. Quản lý đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp, nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, các hợp đồng nghiên cứu, dịch vụ khoa học kỹ thuật. Tổ chức tư vấn, thẩm định, đánh giá các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển, ứng dụng công nghệ và đào tạo của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam theo phân công.
  3. Quản lý chung các hoạt động tài chính, tài sản trong Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và thực hiện nhiệm vụ của đơn vị dự toán ngân sách nhà nước (cấp II). Tổ chức và quản lý hoạt động tài chính của các đơn vị sự nghiệp có thu trong toàn Viện.
  4. Quản lý và phối hợp với các đơn vị triển khai kế hoạch đầu tư tăng cường năng lực nghiên cứu cho các phòng thí nghiệm, đồng thời quản lý tài sản, trang thiết bị và hàng viện trợ từ nước ngoài của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam.
  5. Thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, thông tin khoa học công nghệ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. Thực hiện xuất bản các ấn phẩm, bản tin, tài liệu khoa học của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam.
  6. Xây dựng và quản lý thông tin trên các trang thông tin điện tử, thư viện điện tử của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam.
  7. Thống kê và đánh giá các hoạt động khoa học công nghệ trong toàn Viện.
  8. Quản lý nhân sự và tài sản của Ban theo các quy định của Nhà nước.
  9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam giao.

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE