Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ hiện đại hóa chính sách năng lượng hạt nhân

Ngày 23/7/2020, Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (DFC) đã công bố thay đổi Chính sách và Quy trình Xã hội và Môi trường (ESPP), cho phép hỗ trợ các dự án điện hạt nhân và điều chỉnh...

Danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp năm 2020 của Viện NLNTVN

Danh mục nhiệm vụ khoa học các cấp năm 2020

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE