Công trình công bố quốc tế năm 2015

19

Trong năm 2015 Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam đã có tổng số 20 công trình công bố quốc tế được đăng trên các tạp chí trong danh mục ISI có hệ số ảnh hưởng (IF) cao trong lĩnh vực vật lý hạt nhân như Physical Review Letters, Physics Letters B, Physical Review C

 

DANH SÁCH CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ QUỐC TẾ CỦA VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM NĂM 2015

 

STT

Tên công trình

Tên tác giả

Tên tạp chí

1Estimation of effective dose rates caused by radon and thoron for inhabitants living in rare earth field in northwestern Vietnam (Lai Chau province)Le Khanh Phon, Bui Dac Dung and et al.Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. Volume 306, Number 1, October 2015, pp 309-316
Print ISSN: 0236-5731
Online ISSN: 1588-2780
2Elastic proton scattering at intermediate energies as a probe of the 6,8He nuclear matter densitiesLê Xuân Chung, Đào Tiến Khoa and et al.Physical Review C,
Volume 92, 034608 (2015)
Print ISSN: 0556-2813
Online ISSN: 1089-490X
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20